Yuwa

                            (如需其他報價可先瀏覽以上官方網站)

回首頁

#Y004275                  Jan Code 4960867004275

Yuwa Pink Body Super B-In豐胸丸

150粒

 折實日圓  JPY 1,331/瓶            20瓶/箱

#005784                    Jan Code 4960867005784

Yuwa Pink Body Super B-In Diet plus減肥豐胸丸

150粒

 折實日圓  JPY 1,331/瓶            20瓶/箱

#005098                    Jan Code 4960867005098

Alpha 青汁粉

3g x 50條                                               

 折實日圓  JPY 784/盒               18盒/箱

此品牌最少訂貨量為 1 箱 , 訂貨後約一個月左右到貨.